תנאי שימוש

ברוכים הבאים

 

Edify Lab, LLC. ("Edify Lab", "אנחנו" או "שלנו" וכיו"ב) מאפשרת לך, וככל שהדבר רלוונטי, לגורמים הקשורים אליך, גישה לאתר האינטרנט שלנו ("האתר"), ולאפליקציות הסלולר, לפלטפורמות המקוונות, למוצרים ולשירותים שלנו (ביחד להלן, לרבות האתר, "השירותים"). השימוש שלך בשירותים כפוף לכך שאתה מקבל תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ולעמידה שלך בהם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אל תשתמש בשירותים. הגרסה המעודכנת של תנאי שימוש אלה תחול על גישה או שימוש בשירות.

השימוש שלך בשירותים כפוף גם למדיניות הפרטיות, להסכם המנוי (לגבי יועצים), ולהנחיות למשתמש, וכל אחד מהם ייחשב ככלול בתנאי שימוש אלהl במקרה של סתירה בין כל מסמך אחר לבין תנאי שימוש אלה, יגברו תנאי שימוש אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת ומבלי מתן הודעה מראש, לשנות תנאי שימוש אלה. אנא פנה אלינו לכל שאלה לגבי תנאי שימוש אלה.

לעניין תנאי שימוש אלה, "ישות קשורה" – (1) נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, והקבלנים העצמאיים של ישות, או כל שלוח מורשה שלה; (2) כל ישות או אדם השולט, במישרין או בעקיפין, על העסקאות של צד אחר, לרבות היכולת לכוון או לגרום לכיוון של ניהולה או מדיניותה של כל ישות, בין באמצעות בעלות בניירות ערך המקנים זכויות הצבעה, הסכמי זכויות הצבעה בכתב, הסכמים בכתב, זכויות בעלות, או כל השפעה אחרת.

1. השימוש בשירותים

הנך רשאי לעשות שימוש בשירותים רק אם אתה נחשב בגיר בתחום השיפוט שבו אתה מתגורר. ככל שאתה עושה שימוש בשירותים מטעמה של כל ישות, (i) אתה מתחייב ויוצר מצג כלפינו שאתה מוסמך לחייב ישות כאמור בתנאי שימוש אלה, ו- (ii) אתה מאשר ומסכים שהשימוש בשירותים אלה מחייב את החברה בתנאי שימוש אלה.

אתה רשאי להירשם לשירותים או לעשות שימוש בהם כצרכן יחיד או כצד שלישי עצמאי שמבקש לפרסם תוכן אינפורמטיבי באתר או להשתמש בשירותים ("צד שלישי").

למעט כפי שקבוע במפורש בתנאי שימוש אלה, השירותים מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, וזכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות (ביחד להלן: "זכויות קניין רוחני"), וכל שימוש בלתי מורשה בהם מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה ועלול להוות הפרה של הדין החל. למעט כקבוע במפורש בתנאי שימוש אלה, אנחנו לא מעניקים לך כל זכות, מפורשת או משתמעת, להשתמש בשירותים. אתה מסכים שלא להעתיק, לפרסם מחדש, להציג בתוך מסגרת, להוריד, להעביר, לשדר, לשנות, להתאים, לעבד, להשכיר, להלוות, למכור, להמחות, להפיץ, להציג או לבצע שירות מן השירותים, ליצור מהן יצירות נגזרות, לתת לגביהן כל רישיון או רישיון משנה או לבצע בהם הנדסה לאחור, למעט כפי שקבוע במפורש בתנאי שימוש אלה. כמו כן, אתה מסכים לא לבצע כל פעולה שעשויה להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו. אין להסיר, לטשטש, להסתיר או לשנות כל הודעה משפטית המוצגת בשירותים או לצידם.

בעצם הרישום שלך לחשבון באתר או באמצעות השירותים ("חשבון"), אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, ומסכים גם (i) למסור מידע מדויק, עדכני ומלא לגביך, בהתאם להוראות שבטופס ההרשמה שלנו (לרבות כתובת המייל או מספר הטלפון שלך), ו- (ii) לעדכן את המידע לגביך (לרבות כתובת האימייל ומספר הטלפון שלך) ככל שיידרש על מנת שהמידע יהיה מדויק, מעודכן, ומלא בכל עת. אתה מאשר שככל שתמסור מידע לא אמיתי, לא מדויק, לא מעודכן או חלקי, הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים הסכם זה ואת השימוש שלך בשירותים. כחלק מתהליך ההרשמה, תתבקש למסור שם משתמש וסיסמא ייחודיים לחשבון (ביחד להלן: "פרטי גישה"). אתה תהיה אחראי לסודיותם של פרטי הגישה שלך ולשימוש בהם, ואתה מתחייב שלא להעביר או למכור מחדש את השימוש שלך בשירותים או את הגישה להם לכל צד שלישי שאינו שלוח שלך או מנהל או עובד אחר שלך שמונו על ידך ושהטלת עליהם אחריות כאמור. ככל שתהיה לך סיבה לחשוש שהחשבון שלך כבר אינו מאובטח, עליך להודיע לנו על כך באופן מידי. על אף כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, אתה מאשר ומסכים שאין לך שום זכות בעלות או זכות קניינית אחרת בחשבון, ובנוסף, אתה מאשר ומסכים שכל הזכויות בחשבון הן בבעלותנו ויחולו לטובתנו, ושכך יהיה גם בעתיד. אתה אחראי באופן מלא לשמור על סודיותם של פרטי הגישה שלך, ולכל פעילות המתנהלת באמצעות החשבון שלך.

אנו נהיה רשאים להקפיא, לבטל, לשנות או למחוק את החשבון שלך, ו/או לבטל או להקפיא את הגישה שלך לשירותים, בכל עת, עם או בלי סיבה, עם או בלי מתן הודעה, וללא כל חבות כלפיך משום סוג שהוא.

חלק מן השירותים שלנו זמינים במכשירים סלולריים. אתה מסכים שלא לעשות שימוש בשירותים כאמור באופן שיסיח את דעתך וימנע ממך לעמוד בכללי התחבורה או הבטיחות.

2. הדירוג של Edify Lab

הדירוג של Edify Lab משקף את ההערכה שלנו לגבי יועץ מסוים, בהתבסס על המידע המוגבל שאנו מקבלים או שנמסר לנו. ההערכה שלך וההערכה של כל אדם אחר לגבי אותו יועץ עשויות להיות שונות מאד, או להיות מבוססות על מידע שונה. הדירוג של Edify Lab אינו מהווה המלצה על כל יועץ מסויים, ערובה לגבי איכותו, כישוריו או אופיו, או גורם מנבא לגבי התוצאות שיתקבלו בכל עניין בו הוא מעורב. הדירוג של Edify Lab הוא כלי אינפורמטיבי בלבד שנועד לשמש כנקודת פתיחה לאיסוף מידע על יועצים שעשויים להתאים לצרכים שלך. אתה מאשר ומסכים שלא תסתמך רק על הדירוג של Edify Lab בהחלטה האם לפנות ליועץ מסיים או לשכור אותו.

3. מידע על השירותים

השירותים מציגים תוכן שלא נוצר או פותח על ידינו, ותוכן זה הוא באחריותו המלאה של האדם או הישות שיצרו או פיתחו אותו. אנחנו רשאים לבחון תוכן של צד שלישי כאמור, על מנת לקבוע אם הוא בלתי חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנחנו נהיה רשאים להסיר או לסרב להציג תוכן על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה. אנא שים לב שאיננו מסננים באופן שוטף תוכן של צד שלישי שמפורסם באמצעות השירותים, לרבות מידע שיועצים מפרסמים בשירותים ("מידע"), ואיננו יכולים להתחייב או ליצור כל מצג לגבי דיוקו, התאמתו או איכותו של מידע כאמור, או לגבי הכישורים או ההסמכה של מי שפרסם אותו. אתה מאשר ומסכים שאתה עושה שימוש במידע כאמור על אחריותך.

4. צדדים שלישיים

אחד השירותים הוא פלטפורמה שבה צדדים שלישיים יכולים להציג מידע, לתקשר עם צרכנים ולמכור להם מוצרים (רכישת מוצר בשירותים על ידי צרכן להלן: "רכישה"). אנחנו רשאים, במסגרת השירותים, לאפשר לך מספר דרכים שבהן תוכל להתקשר עם יועץ או לקבל שירותים אחרים ו/או לתקשר עם צדדים שלישיים. אתה מאשר ומסכים שאנחנו משמשים רק כמתווכים בכל עסקה בינך לבין צדדים שלישיים, וכי כל תשלום שתשלם עבור שירותים של צדדים שלישיים יגבה על ידי הצד השלישי ויועבר אליו לאחר מתן השירותים. כמו כן, אתה מאשר ומסכים שאנו לא נהיה אחראים לאיכות או לדיוק של כל מידע או שירותים שיינתנו על ידי צדדים שלישיים שאיתם תיצור קשר או תתקשר באמצעות השירותים, ואנו מתנערים מכל אחריות בקשר לכך במפורש. איננו מספקים כל ערובה לגבי יכולתם המשפטית או האחרת או לאיכותם של הצדדים השלישיים שפרטיהם מופיעים במסגרת השירותים.

הצדדים השלישיים אינם העובדים, הסוכנים או השלוחים שלנו. ככל שאתה צד שלישי, אתה האחראי הבלעדי לוודא שכל תוכן של משתמש שאותו אתה מפרסם עומד בכל החוקים והכללים החלים לגבי התנהגות של יועץ. בעוד שאנו עושים כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית על מנת לוודא שצדדים שלישיים שרשומים בשירותים הם יועצים מורשים, לפי המקרה, איננו מסננים צדדים שלישיים ולא מפקחים עליהם או ממליצים עליהם. על הצרכנים לנקוט באמצעי זהירות בהתאם.

5. השירותים המשפטיים

המידע המפורסם בשירותים נועד למטרות אינפורמטיביות כלליות בלבד, ואין להסתמך עליו כעל ייעוץ משפטי. המידע המפורסם במסגרת תחום העיסוק ה"משפטי" של השירותים אינו בגדר מתן שירותים משפטיים. הגישה למידע כאמור או התכתבות עם כל צד שלישי או הצגת שאלות לצד שלישי באמצעות השירותים, או כל שימוש אחר בשירותים, אינם יוצרים יחסי עורך דין-לקוח בינך לבין כל צד שלישי. אתה מאשר ומסכים שהשירותים אינם מהווים תחליף לייעוץ פנים אל פנים או לייעוץ טלפוני עם עורך דין מורשה באזור השיפוט שלך לגבי הבעיה המשפטית הספציפית שלך, ואין להסתמך על השירותים או על המידע המתקבל מהם לצורך זה. בנוסף, מקובל עליך שכל השאלות והתשובות או כל הודעות אחרות המועלות באמצעות השירותים אינן סודיות ואינן מוגנות בחיסיון עורך דין-לקוח. בכל עת במהלך השימוש שלך בשירותים, לא נוצרים בינך לביננו כל יחסי עורך דין-לקוח.

6. דמי רישום לצדדים שלישיים

ככל שיידרש תשלום דמי רישום במועד שבו תירשם לשירותים כצד שלישי ("דמי הרישום"), לא ניתן יהיה לקבל כל החזר בגין דמי הרישום כאמור.

7. שירותי פרמיום ליועצים

ככל שתירשם לשירותים כצד שלישי ("יועץ"), אנו עשויים להציע לך אופציה לקבלת שירותי פרימיום ("שירותי הפרימיום"). ככל שתירשם לכל שירות פרימיום, אתה מסכים לשלם לנו את דמי המנוי או דמי השימוש עבור שירות פרימיום כאמור ("התשלום הראשוני") בגין התקופה הראשונית המצוינת בעת הרישום. אנחנו נחייב את חשבון התשלום שמסרת ("חשבון התשלום") בסכום התשלום הראשוני במועד שבו תירשם לשירות הפרימיום. אתה מסכים שאנו נהיה רשאים לשמור את פרטי חשבון התשלום ושעם פקיעת התקופה הראשונית, נתחיל לחייב את דמי המנוי או דמי השימוש החודשיים השוטפים ("התשלום החודשי הקבוע") עבור שירות הפרימיום. מאותה עת אנחנו נמשיך לחייב את חשבון התשלום שלך בכל חודש, בסכום התשלום החודשי שיחול מעת לעת, עד לביטול שירות הפרימיום על ידך.

על מנת לבטל את שירות הפרימיום, עליך לשלוח לנו הודעת ביטול בכתב. עלינו לקבל הודעה בכתב כאמור 30 ימים לפחות לפני המועד שבו ברצונך שהביטול ייכנס לתוקף. כל הודעה על ביטול או צמצום של שירותי הפרימיום תישלח באימייל (לכתובת: premium@Edifylab.com) או בדואר (לכתובת: 15757 Pines Blvd. Suite 392, Pembroke Pines, FL 33027 ATTN: Cancellations). לא ניתן יהיה לקבל כל החזר בגין התשלום עבור שירותי הפרימיום או בגין כל חלק יחסי ממנו.

ככל שהחיוב של חשבון התשלום שלך לא יכובד או לא יתבצע בהצלחה, או ככל שיחול פיגור בחשבון שלך, אנחנו נהיה רשאים להקפיא או לסיים את שירותי הפרימיום שלך, וכל הקפאה או סיום כאמור יביאו לביטול כל תכניות קידום העסקים שיחולו לגבי שירותי הפרימיום שלך. אתה מסכים להפנות אלינו בכתב כל בקשה לביטול עסקה לגבי כל חיוב של החשבון שלך, בתוך 60 ימים מיום החיוב כאמור, שאם לא כן, תיראה כמי שוויתר על הבקשה כאמור והחיוב יהיה סופי ולא נתון להסתייגות או לערעור.

8. התקשרות עם יועץ באמצעות השירותים

השירותים עשויים לספק מנגנון באמצעותו צרכן המבקש להתקשר עם צד שלישי יוכל לבחור יועץ לצורך קבלת ייעוץ או לצורך התקשרות מסוג אחר, בבחינת זמינות היועץ ובקביעת פגישה או פגישת ייעוץ שתימשך פרק זמן קבוע מראש, בתעריף שיופיע במתאם הפגישות ("עסקה"). עם ההתקשרות עם היועץ לצורך ביצוע עסקה, תוך שימוש במתאם, אנחנו נגבה מן הצרכן את התשלום המלא בגין העסקה. לאחר הבחירה והתשלום, היועץ יצור קשר עם הצרכן על מנת להשלים את העסקה במועד ובמשך פרק הזמן המצוינים במתאם הפגישות. אנחנו נגבה דמי עסקה מן היועץ, בגין כל עסקה ("דמי עסקה"), ונעביר ליועץ את יתרת התמורה המגיעה לו, על פי הוראות תנאי שימוש אלה. במידה המותרת על פי הדין החל, אתה מסכים שכל עסקה תכלול את התנאים המפורטים בסעיף 7 דלעיל.

אתה מאשר ומסכים שהשירותים הם רק פלטפורמה לקישור בין צרכנים ויועצים, ועוד אתה מאשר ומסכים שבכל עת במהלך השימוש שלך בשירותים, לא ייווצרו בינך לביננו כל יחסי עורך דין-לקוח, רופא-חולה, או כל יחסים דומים. אף חובת סודיות לא תנבע בינינו לבינך בשל השימוש שלך בשירותים. ואולם, שים לב שבשימוש בשירותים, עשויים להיווצר יחסי עורך דין-לקוח, רופא-חולה, או יחסים דומים בין הצרכן לבין היועץ.

אתה מאשר ומסכים שאנו איננו מהווים צד לכל עסקה בין צרכן לבין יועץ.

9. התמורה לצדדים שלישיים

אנחנו גובים את התשלום מן הצרכן עבור העסקאות, ולאחר ניכוי דמי העסקה, מחזיקים את היתרה בחשבון של היועץ (כלל היתרות הלא מחולקות שהופקו במהלך חודש קלנדרי, להלן "הכנסות היועץ"). בין ה- 1 ל- 10 לכל חודש קלנדרי, אנחנו נפקיד את הכנסות היועץ בגין החודש הקודם לחשבון בנק או לחשבון תשלום אחר של היועץ שפרטיו רשומים אצלנו.

אנו נהיה רשאים לטפל ברכישות באחת משתי דרכים, כמפורט להלן. האופן שבו נטפל ברכישות יצוין בחשבון שלך. ראשית, נהיה זכאים לגבות תשלומים עבור רכישות ישירות מן הצרכן, ולאחר ניכוי דמי רכישה בגין כל רכישה ("דמי הרכישה"), להחזיק את היתרה בחשבון של הצד השלישי (כלל היתרות הלא מחולקות שנכנסו במהלך חודש קלנדרי יכונו להלן "הכנסות היועץ"). במידה וננקוט בדרך זו של טיפול בתשלומים, בין ה- 1 ל- 10 לכל חודש קלנדרי, אנחנו נפקיד את הכנסות היועץ בגין החודש הקודם לחשבון בנק או לחשבון תשלום אחר של היועץ שפרטיו רשומים אצלנו.

הדרך השנייה שבה נהיה רשאים לטפל ברכישות הוא בקישור בין חשבון הבנק שלך או חשבון תשלום אחר שלך לבין הלקוח ישירות, באמצעות הפלטפורמה המסחרית שלנו, כך שאתה תקבל במישרין את מחיר הרכישה בגין הרכישה. במידה ונטפל ברכישות בדרך זו, אנחנו (i) נשלח לך חשבונית בין ה- 1 ל- 10 לכל חודש קלנדרי בגין דמי הרכישה לתשלום בגין הרכישות שנרכשו ממך בחודש הקודם ("דמי הרכישה לתשלום"), או (ii) נגבה את דמי הרכישה לתשלום מחשבון התשלום שפרטיו רשומים אצלנו, ואתה מעניק לנו הרשאה לטפל בחיוב כאמור בהתאם.

דמי העסקה ודמי הרכישה יצוינו בעת יצירת חשבון על ידי יועץ או צד שלישי, ו/או במהלך כל עסקה או רכישה. אנחנו נהיה רשאים לשנות תשלומים אלה בכל עת, ונודיע לך על כך במשלוח הודעה לכתובת האימייל שלך שרשומה אצלנו או לחשבון שלך, או בעדכון העמודים בהם מצוינים דמי העסקה ודמי הרכישה החלים לגבי כל עסקה או רכישה.

10. הגשת תלונה על עסקה והסכמה להליך בוררות

במקרה של הגשת תלונה על רכישה או עסקה בין צרכן לבין צד שלישי ("הגשת תלונה על עסקה"), רשאים הצרכן והצד השלישי לברר את הנושא ביניהם. ואולם, בתוך 48 שעות מהשלמת עסקה או בתוך שבועיים מהשלמת רכישה, הצרכן רשאי להגיש תלונה לגבי עסקה או רכישה, דרך החשבון של הצרכן ("בקשה דרך מרכז הפתרונות"), ככל שהבקשה היא בנוגע לאחד מן העניינים האלה: (i) הצד השלישי לא התקשר לצרכן במועד שנקבע; (ii) השיחה או הייעוץ היו קצרים יותר ממה שהוסכם; (iii) הצד השלישי לא השיב לשאלות הצרכן כראוי; (iv) הצרכן הזמין מוצר שלא נמסר לו; (v) הצרכן קיבל מוצר שונה מזה שהזמין.

ככל שהצרכן ימסור בקשה דרך מרכז הפתרונות, אתה, בין אם אתה צרכן ובין אם אתה צד שלישי, נותן לנו הרשאה לבחון את העסקה או הרכישה, ולהכריע בבקשה כאמור על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אתה מסכים שההחלטה שלנו לגבי כל בקשה דרך מרכז הפתרונות היא סופית ולא ניתנת לערעור, בכפוף לדין החל. ככל שנכריע לטובת הצרכן בבקשה דרך מרכז הפתרונות, אנחנו נהיה רשאים לדרוש מן הצד השלישי להחזיר את התמורה שהתקבלה על ידו בגין העסקה או הרכישה, כולה או חלקה. ככל שאתה צד שלישי, אתה נותן לנו הרשאה לחייב את חשבון התשלום שלך, ככל שמגיעים כל החזרים על פי סעיף זה שעולים על כל הכנסות.

ככל שלקוח ימסור בקשה דרך מרכז הפתרונות, אתה מפנה את המחלוקת שבבסיסה אלינו לבוררות שתתנהל בהתאם למדיניות ולנהלים הפנימיים שלנו, ואתה מאשר ומסכים שההחלטה שלנו בנוגע למחלוקת היא סופית ולא ניתנת לערעור, וכי ניתן יהיה לקבל אישור של כל בית משפט מוסמך לפסק הבוררות. סעיף בוררות זה מגביל את זכויותיך ביחס לניהול הליכים משפטיים בבית משפט.

11. פרסומים ותקשורת על פי חוק

באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים ויועצים לוודא שכל מידע או פרסומות שמפורסמים או מוצגים בשירותים (לרבות, אך מבלי למעט, כל מידע), וכל תקשורת שתהיה להם מול לקוחות פוטנציאליים באמצעות השירותים, יעמדו באופן מלא בכל הדינים והכללים על לגבי התנהגות של יועצים, לרבות אלה החלים על עיסוק בעריכת דין ורפואה ללא רשות, ואלה שמסדירים את צורת, אופן ותוכן ההתקשרות עם לקוחות, פרסום, ועניינים אחרים.

12. זכויות יוצרים

אנחנו פועלים תוך התייחסות להודעות בדבר הפרות נטענות של זכויות יוצרים, ומבטלים את החשבונות של מפרים חוזרים בהתאם להליך המפורט בחוק זכויות היוצרים הדיגיטליות בארה"ב (U.S. Digital Millennium Copyright Act).

ככל שאתה סבור שכל חומר באתר מפר כל זכויות יוצרים שבבעלותך או בשליטתך, אתה רשאי למסור הודעה בדבר הפרה לכאורה, על פי החוק כאמור, לאיש הקשר של Edify Lab לקבלה וטיפול בהודעות בעלי זכויות (Copyright Agent):

Edify Lab Copyright Agent

C/o David Lee Johns

15757 Pines Blvd. Suite 392

Pembroke Pines, FL 33027

אימייל: legal@Edifylab.com

13. תוכנות

חלק מן השירותים שלנו מאפשרים לך להוריד תוכנות לקוח ("תוכנות") שעשויות להתעדכן באופן אוטומטי; אתה מסכים שתנאי שימוש אלה יחולו לגבי עדכונים כאמור. ככל שתמלא אחר תנאי שימוש אלה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, לא ניתן להעברה וניתן לביטול, לשימוש בתוכנות, צורך הגישה לשירותים בלבד. ככל שכל רכיב בתוכנה יוצע לך על פי רישיון קוד פתוח, אנחנו נעמיד לרשותך רישיון כאמור, והוראות הרישיון כאמור עשויות יהיו לגבור, במפורש, על תנאי שימוש אלה. למעט אם מגבלות אלה אסורות בדין, אתה מסכים שלא לבצע, לנסות לבצע או לסייע בביצוע הנדסה לאחור או הידור לאחור של השירותים.

14. הצהרת פטור מאחריות והסכמה לשימוש במידע משפטי

בעוד שאנחנו שואפים לתת – ולאפשר ליועצים לתת – מידע שימושי לגבי יועצים ושירותים מקצועיים, ישנם כמה דברים שאיננו יכולים להתחייב לגביהם. אתה נותן את הסכמתך לכך שמידע כאמור כולל מידע ונתונים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים, כי קיימות מגבלות מובנות לגבי מידת הדיוק והעדכניות של מידע זה, ושמידע משפטי או אחר עשוי להיות חלקי, לכלול אי דיוקים, או להיות מבוסס על דעה של אדם כלשהו. איננו מסננים מידע כאמור בהקשר למידת הדיוק או המהימנות שלו. במידה המרבית המותרת על פי דין, אנו והגופים הקשורים, הספקים והמפיצים שלנו אינם מעניקים כל אחריות, מפורשת או משתמעת לגבי השירותים. השירותים ניתנים כמות שהם (as is). בנוסף, אנו מתנערים מכל אחריות בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, זכויות ואי הפרה.

15. הגבלת אחריות

אנחנו והמחלקות, חברות הבת והגופים הקשורים שלנו, וכן נושאי המשרה, הדירקטורים, השותפים, העובדים, בעלי המניות, החברים, המנהלים, הבעלים והשלוחים של כל אחד מן האמור, לא נישא בכל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי, בשום מקרה, בגין כל נזקים או פיצויים מיוחדים, עונשיים, אגביים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, או בגין כל נזקים או פיצויים שהם, בין אם היו צפויים ובין אם לאו, ובין אם נודע לנו על האפשרות להתקיימותם של נזקים או פיצויים כאמור, על פי כל דוקטרינת חבות או אחריות, לרבות הפרת חוזה או אחריות, רשלנות או כל תובענה אחרת בנזיקין, או כל תביעה אחרת הנובעת מכל אחד מאלה או בקשר אליהם: (i) גישה לכל חלק מן האתר או השירותים, צריכה שלהם או שימוש בהם, או אי יכולת לגישה או שימוש כאמור; (ii) עסקים כלשהם מול יועצים או צדדים שלישיים; (iii) כל מידע שנשלח או התקבל או לא נשלח או לא התקבל; (iv) שירותים מוצעים או זמינים כלשהם שחלו בהם עיכוב או הפרעה; (v) אתר אינטרנט כלשהו, אליו נכללו באתר הפנייה או קישור; (vi) הגישה או השימוש שלך בכל אתר מקושר, או אי היכולת שלך לגשת או לעשות שימוש כאמור; (vii) הסתמכות שלך על כל חומר, מוצר, שירות או כל תוכן או מידע אחר שזמינים או שמוצעים באתר או בשירותים.

במידה המותרת על פי דין, סך כל החבות של Edify Lab ושל הגופים הקשורים, הספקים והמפיצים שלה, בשל כל תביעה שתנבע מן השימוש בשירותים או שתהיה קשורה לשימוש כאמור, בכל דרך שהיא, מוגבלת לסכום ששילמת עבור השימוש בשירותים, לרבות שירותי פרימיום, שאליהם מתייחסת התביעה, בתקופה בת 12 חודשים שקדמה להגשת תביעה כאמור.

16. שיפוי

אתה מסכים לשפות אותנו ואת חברת האחזקות, המחלקות, חברות הבת והגופים הקשורים שלנו, וכן של נושאי המשרה, הדירקטורים, השותפים, העובדים, בעלי המניות, החברים, המנהלים, הבעלים והשלוחים של כל אחד מן האמור, ולפטור אותם מכל חבות בשל כל תביעה או דרישה, לרבות שכ"ט עו"ד סביר, של צד שלישי, שתנבע מאחד מאלה או בהקשר אליהם: (i) הגישה שלך לאתר או לשירותים, ההסתמכות שלך עליהם, השימוש שלך בהם הרכישה שלך שלהם או, לפי העניין, הצריכה שלך שלהם (לרבות כל שימוש על ידי העובדים, הקבלנים, הלקוחות או השלוחים שלך, וכל שימוש במספרי החשבון שלך, שמות המשתמש והסיסמאות שלך, בין או ניתנה לכך הרשאה מפורשת או משתמעת ובין אם לאו, בקשר עם השירותים); (ii) החיבור שלך לשירותים; (iii) הפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה או של כל מצג או התחייבות הניתנים בתנאי שימוש אלה שתבצע; (iv) הפרה כלשהי של כל זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי שתבצע במסגרת בעת השימוש באתר זה; (v) הפרה כלשהי של כל זכויות צד שלישי שתבצע; (vi) עסקים כלשהם בינך לבין כל צד שלישי או יועץ; (vii) השימוש שלך בתוכן של משתמשים; (viii) הגישה שלך לכל אחד מהאתרים המקושרים לאתר או לשירותים, או השימוש שלך בהם.

17. תוכן שפורסם על ידי משתמשים, ושירותים או תחומים אינטראקטיביים אחרים

השירותים כוללים תחומים אינטראקטיביים שבהם אתה רשאי לפרסם תוכן ומידע, לרבות ביקורות של צרכנים אחרים ולקוחות, שאלות ותשובות, תגובות, מסמכים, תמונות, סרטוני וידיאו, וחומרים אחרים ("תכנים של משתמשים"). אתה שומר בידיך את כל הזכויות בתוכן של משתמש שאתה מפרסם בשירותים, ואתה נושא באחריות הבלעדית לתוכן כאמור, וזאת למעט כמפורט להלן. אתה גם נושא באחריות הבלעדית לשימוש שלך בתכונות אינטראקטיביות כאמור, ועושה בהן שימוש על אחריותך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לשנות תוכן של משתמשים, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

בכך שאתה מפרסם תוכן של משתמש, אתה נותן לנו ולגופים הקשורים שלנו זכות לא בלעדית, ללא תמלוגים, בלתי קצובה בזמן, ובלתי חוזרת, שניתן לתת לגביה רישיון משנה, לעשות שימוש, להעתיק, לשנות, להתאים, לעבד, לפרסם, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג תוכן של משתמש כאמור, וליצור ממנו יצירות נגזרות, בכל רחבי העולם ובכל אמצעי תקשורת שהוא. ככל שתוכן כאמור מצורף לפרופיל משתמש בשירותים, הרישיון כאמור כולל את הזכות להעתיק את הפרופיל שלך, וכל שם, דיוקן או תמונה שנכללים בפרופיל כאמור. ככל שתיתן משוב או הצעות ביחס לשירותים שלנו, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במשוב או בהצעות שלך, ללא כל חובה כלפיך.

18. סמכות ומקום השיפוט

על כל מחלוקת שתנבע מתנאי שימוש אלה או מהשירותים, או בהקשר אליהם, יחולו דיני מדינת פלורידה, ללא התחשבות בכללי ברירת הדין שלה. תביעות כלשהן שינבעו מתנאי שימוש אלה או מן השירותים, או בקשר אליהם, יתבררו רק בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים במחוז Broward, ואתה מקבל את סמכות השיפוט האישית והמקומית הבלעדית של בתי המשפט כאמור.

19. הסכם ממצה

תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא ההסכמות בינך לביננו ביחס לנשוא תנאי שימוש אלה, והם יגברו על כל גרסה קודמת של תנאי שימוש אלה ויחליפו אותה. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים כל זכויות של מוטב צד שלישי.

20. ויתור, הפרדה והמחאה

אי אכיפה על ידנו של הוראה מהוראות תנאי שירות אלה אינה מהווה ויתור על זכותנו לעשות כן במועד מאוחר יותר. ככל שיקבע שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה אינה ברת-אכיפה, יתר הוראות תנאי שימוש אלה יישארו בתוקפן המלא, וההוראות שנקבע שהן אינן ברות-אכיפה יוחלפו בהוראות ברות-אכיפה שישקפו, ככל הניתן, את הכוונה שלנו. אתה לא תהיה רשאי להמחות את זכויותיך על פי תנאי שימוש אלה, וכל ניסיון לעשות כן יהיה בטל. אנחנו נהיה רשאים להמחות את זכויותינו למי מן הישויות הקרובות או חברות הבת שלנו, או לכל מי שיבוא במקומם בהחזקת הזכויות במי מן האמור.